Povinnosti v BOZP PO

Mezi základní povinnosti z oblasti BOZP a PO patří:

Zajistit školení BOZP a PO

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany jsou povinná pro všechny zaměstnance. Provádí se před nástupem na pracovní pozici a dále pak opakovaně v pravidelných intervalech. Předmětem školení BOZP by mělo být seznámení s riziky práce na pracovišti, ohrožující bezpečnost a zdraví zaměstnance. Předmětem školení PO by mělo být seznámení s nebezpečím vzniku požáru při činnostech, které jsou spojeny s místem výkonu jejich práce. Pro určené zaměstnance může být dále prováděna odborná příprava (preventivní požární hlídka, preventista PO).

Zpracovat a vést dokumentaci BOZP a PO

Dokumentace BOZP a PO je soubor dokumentů, zajišťující prevenci před riziky z pracovní činnosti a ochranou před požárem. Pro každou společnost je povinná a vždy zpracovaná na míru. Mezi základní části BOZP patří například Kategorizace prací, Identifikace rizik, Poskytování ochranných pomůcků, Provozní ředpisy (řád sklad, dopravní řád) apod., z části PO se dále jedná o Začlenění do kategorie požárního nebzepečí, Požární poplachové směrnice, Požární řád, Evakuační plán, Požární kniha apod.

Vybavit pracoviště požárním zařízením

Podle kategorie požárního nebezpečí je prostor povinně vybaven věcnými prostředky požární ochrany a protipožárním vybavením. Mezi základní vybavení patří hasicí přístroje, hydrantové systémy, požární uzávěry, požární ucpávky , elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení apod.

Poskytnout OOPP

Zákoník práce stanovuje povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnancům vhodné OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky), a to zejména v případech, nelze-li možná rizika jejich práce odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo organizačními opatřeními.

Instalovat bezpečnostní signály a značení

Bezpečnostní značení pracovišť slouží jako prostředek pro zdůraznění informací o bezpečnosti práce a ochraně zdraví a požární ochraně. Patří mezi ně výstražné/zákazové/příkazové a informativní značení, dále taktéž světelné či zvukové signály.

Zajistit roční prověrky BOZP a PO

Nejméně jednou ročně je zaměstnavatel povinen organizovat prověrku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a preventivní kontrolu požární ochrany na všech svých pracovištích; známé také jako Audit nebo Kontrola BOZP a PO.

Zajistit pracovnělékařské služby

Každý zaměstnanec se před nástupem na pracovní pozici musí podrobit také lékařské prohlídce u registrujícího lékaře, se kterým má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o poskytování PLS. Prohlídka se dále opakuje dle pracovního zaměření a věku zaměstnance. Dalšími službami které by pro Vás měl lékař zajišťovat je pravidelná kontrola pracovišť a provádění školení první pomoci.

Provádět údržbu a revize

Podle provozních činností je dále zaměstnavatel povinen provádět revize a kontroly dalších zařízení, jakými jsou například revize elektrických spotřebičů, revize regálů, revize žebříků, revize strojů a zařízení apod.

Spolupracující firmy

                

             

Odkazy 

           

    

 https://www.pozary.cz/