Právní předpisy BOZP, PO

PO

Zákon 133/1985 o Požární ochraně

Vyhláška 246/2001 o Požární prevenci

Vyhláška 34/2016 o Čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (komínu)

Vyhláška 23/2008 o Technických podmínkách požární ochrany staveb

Vhláška 87/2000 o Podmínkách požární bezpečnosti při svařování

NV 172/2001 k Provedení zákona o požární ochraně

BOZP

Zákon 262/2006 - Zákoník práce

Zákon 309/2006 - Zákon o BOZP

Zákon 250/2021 - Zákon o vyhrazených technických zařízení 

Zákon 258/2000 - Zákon o ochraně veřejného zdraví

Zákon 174/1968 - O státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Zákon 251/2005 - O inspekci práce

Zákon 373/2011 - O specifických zdravotních službách

Zákon 350/2011 - Chemický zákon

Zákon 65/2017 -  O ochraně před škodlivými účinky návykových látek

NV 361/2007 - Podmínky ochrany zdraví při práci

NV 378/2001 - Požadavky na bezpečný provoz strojů

NV 101/2005 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

NV 406/2004 - BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu

NV 201/2010 - Způsob ohlášení a zasílání pracovních úrazů

NV 276/2015 - Odškodňování bolesti při pracovních úrazech

NV 390/2021 - Podmínky poskytování OOPP (ochranných pomůcků)

NV 375/2017 - Vzhled a umístění bezpečnostních značek

NV 168/2002 - Organizace práce při provozování dopravy

NV 591/2006 - Požadavky BOZP na staveništích

NV 362/2005 - Požadavky na BOZP při práci ve výškách

NV 27/2002 - Podmínky chovu zvířat

NV 339/2017 - Podmínky práce v lese

Vyhláška 180/2015 - Práce zakázané těhotným zam. a mladistvým

Vyhláška 432/2003 - Zařazování prací do kategorií

Vyhláška 79/2013 - O pracovně lékařských službách

NV 192/2022 - Vyhrazená tlaková zařízení

NV 193/2022 - Vyhrazená zdvihací zařízení

NV 190/2022 - Vyhrazená elektrická zařízení

NV 191/2022 - Vyhrazená plynová zařízení

NV 19/2022 - Odborná způsobilost elektro

Spolupracující firmy

                

             

Odkazy 

           

    

 https://www.pozary.cz/