Služby BOZP PO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zpracování základní dokumentace BOZP v rozsahu:

 • Identifikace a hodnocení rizik (zhodnocení rizik, které mohou být příčinou vzniku úrazu nebo havarijní situace / stanovení preventivních opatření k odstranění nebo minimalizace rizika) 
 • Kategorizace prací (vyhodnocení hygienických faktorů působících na zaměstnance, zajištění autorizovaných měření a zpracování návrhu zařazení do kategorie práce. Jednání s hygienickou stanicí při podávání návrhu kategorizace prací)
 • Dokumentace k pracovním úrazům (zavedení systému evidence a zasílání pracovních úrazů)
 • Směrnice na poskytování ochranných pomůcků (vytvoření návrhu poskytovaní osobních ochranných pracovních pomůcků pro zaměstnance podle profesí)
 • Řád skladu (zpracování řádu skladu - stanovení podmínek provozování skladů, vyčlenění skladovacích míst, stanovení odpovědností, pravidla pohybu skladovacích prostředků)
 • Dopravní řád (zpracování dopravního řádu - stanovení podmínek provozování dopravy v areálu společnosti, stanovení odpovědností za provozování dopravy, pravidla pohybu dopravních prostředků)
 • Provozně bezpečnostní předpisy pracovišť (zpracování provozně bezpečnostních předpisů pro konkrétní pracoviště, např. řád zásobníků, nabíjecí stanice, práce na žebřících, práce ve výškách a mnoho dalších...)

Kontrolní a poradenská činnost

 • Prohlídky provozů a pracovišť
 • Stanovení rizikových pracovišť
 • Prověrky bezpečnosti práce
 • Jednání s orgány státní správy
 • Smluvní řešení problematiky BOZP

Požární ochrana

Zpracování základní dokumentace PO v rozsahu:

 • Začlenění do kategorie požárního nebezpečí (vyhodnocení požárních rizik - začlenění provozované činnosti do jedné ze tří kategorií)
 • Posouzení požárního nebezpečí (posouzení rizik u činností s vysokým požárním nebezpečím)
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (stanovení základních povinností v PO)
 • Požární řády (určení zákazů a příkazů na pracovištích s požárním nebezpečím)
 • Požární poplachové směrnice (způsob vyhlášení požárního poplachu)
 • Požární evakuační plán - textová a grafická část (stanovení postupů a určení únikových cest při evakuaci osob)
 • Dokumentace zdolávání požáru - textová a grafická část (zpracování zásahových karet pro zdolávání požáru pro hasičský záchranný sbor)
 • Řád ohlašovny požáru (postup při ohlášení požáru)
 • Požární kniha (slouží k zapisování všech důležitých informací týkajících se požární ochrany)

Kontrolní a poradenská činnost

 • Stanovení požárně nebezpečných pracovišť
 • Preventivní požární prohlídky provozů a pracovišť
 • Jednání s orgány státní správy
 • Smluvní řešení problematiky PO

Školení

Provádění školení BOZP/PO v rozsahu:

 • Školení vedoucích zaměstnanců z BOZP (zpracování osnovy školení, vlastní provedení školení vedoucích zaměstnanců, vystavení osvědčení)
 • Školení zaměstnanců z BOZP (zpracování osnovy školení, vlastní provedení školení zaměstnanců)
 • Školení vedoucích zaměstnanců z PO (zpracování osnovy školení, vlastní provedení školení vedoucích zaměstnanců, vystavení osvědčení)
 • Školení zaměstnanců z PO (zpracování osnovy školení, vlastní provedení školení zaměstnanců)
 • Odborná příprava preventivní požární hlídky (zpracování osnovy školení, vlastní provedení odborné přípravy, vystavení osvědčení)
 • Odborná příprava preventistů (zpracování osnovy školení, vlastní provedení odborné přípravy, vystavení osvědčení)

Provádění odborných školení v rozsahu:

 • Školení řidičů referentů (zpracování osnovy školení, vlastní provedení školení řidičů referentů, vystavení osvědčení)
 • Školení řidičů manipulačních a vyskokozdvižných vozíků (zpracování osnovy školení, vlastní provedení školení, vystavení osvědčení)
 • Školení obsluh motorových pil (zpracování osnovy školení, vlastní provedení školení, vystavení osvědčení)
 • Školení práce ve výškách (zpracování osnovy školení, vlastní provedení školení, vystavení osvědčení)

Kontroly a revize

Provádění kontrol a revizí v rozsahu:

 • Kontrola regálových systémů (vytvoření evidence regálů, stanovení termínů kontrol, vlastní provedení kontroly)
 • Kontrola žebříků (vytvoření evidence, stanovení termínů kontrol, vlastní provedení kontroly)
 • Kontrola manipulačních prostředků (vytvoření evidence, stanovení termínů kontrol, vlastní provedení kontroly)
 • Kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů (požárních dveří) (vytvoření evidence, vlastní provedení kontroly, vystavení revizní zprávy)
 • Kontrola provozuschopnosti požárních ucpávek (vytvoření evidence, vlastní provedení kontroly, vystavení revizní zprávy)
 • Kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení (vytvoření evidence, vlastní provedení kontroly, vystavení revizní zprávy)

Technický audit stavu požární ochrany

Pro zákazníky nabízím provedení technického auditu stavu požární ochrany, který je zaměřen na odhalení technických nedostatků a rizik spojených s provozem budovy. Technický audit stavu požární ochrany -Technical Due Diligence (TDD) je vyžadován nejčastěji před koncem záruční doby technologií/ celé stavby nebo také před koupí nemovitosti, kdy slouží jako ochrana kupujícího. Výstupem technického auditu je souhrnná zpráva s fotodokumentací a sepsanými nedostatky.

Spolupracující firmy

                

             

Odkazy 

           

    

 https://www.pozary.cz/